Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok internetového obchodu DJMESS.sk upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom/predávajúcim a objednávateľom/kupujúcim

Úvodné ustanovenia

01/ Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode DJMESS.sk je spoločnosť B & B spol. s r.o. so sídlom Kollárova 288/13, 911 01 Trenčín, Slovenská republika.

02/ Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

03/ Tento reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

04/ Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za vady tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava alebo náhrada za vadné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Postup vybavovania reklamácií

01/ V zmysle tohto reklamačného poriadku, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne alebo písomne.

02/ Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:

 • kto reklamáciu podáva (meno a priezvisko/obchodné meno, adresa trvalého pobytu/sídlo),
 • komu je reklamácia adresovaná,
 • opis vady, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
 • dátum podania reklamácie,
 • podpis objednávateľa alebo podpis oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

03/ V prípade podania reklamácie faxom alebo písomne oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

04/ Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

05/ Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:

 • pri poštových zásielkach – deň doručenia reklamácie na adresu prevádzkovateľa,
 • pri osobnom doručení – dátum osobného odovzdania reklamácie prevádzkovateľovi, pričom prevádzkovateľ vyznačí dátum podania objednávateľovi na kópii reklamácie.

06/ Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
 • prepätím, napríklad pri údere blesku, vplyvom magnetického poľa
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • mechanickým poškodením – roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a podobne

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

07/ Reklamácie sa nevzťahujú na:

 • sklo, náramok, remienok a batérie (v prípade GPS a športových hodiniek)
 • opotrebovanie púzdra, remienka a náramku spôsobené bežným používaním (v prípade GPS a športových hodiniek)
 • poškodenie strojčeka vodou napr. pobytom v nevhodnom prostredí (v prípade GPS a športových hodiniek)
 • vady vyvolané neodborným zásahom

08/ Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

09/ Objednávateľ je oprávnený tento reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 01.05.2017. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia.