BiographyZAČIATOK DLHEJ CESTY

Históriu svojej hudobnej dráhy začal tento selektor v roku 1999 pod pseudonymom Dj MeSs. Začiatky jeho selekcie sú spojené s Hip-Hop-om a R’n’B. V rovnakom roku, po prvýkrát vo svojom živote, navštívil Jamajku. Kultúra rozšírená na tomto ostrove na neho zapôsobila natoľko, že sa od tej doby pred audienciou prezentoval ako DJ hrajúci Reggae a Dancehall. V rodnom Trenčíne sa stal stálicou, kde položil základný kameň prvého trenčianskeho sound systému Ghetto Youths Sound a stal sa popredným šíriteľom tejto kultúry.

ZAKORENENIE

V roku 2004 a 2007 opäť odletel na Jamajku, čím si získal kontakty medzi umelcami z tohto ostrova. Vďaka týmto konexiám sa z neho stal prvý slovenský zberateľ a selektor hrajúci *dubplates (*dubplate = track, ktorý spevák naspieva s venovaním pre sound alebo selectora). V roku 2005 a 2006 sa zúčastnil českého turnaja 45 CLASH, kde sa vďaka svojej selekcii a podpore trenčianskeho publika prepracoval až do finále. Medzi ľuďmi je taktiež známy aj ako promotér. 14. septembra roku 2005 v Trenčíne založil klub Red, Gold & Green združujúci ľudí, ktorí radi podporujú kultúru spojenú s karibskou hudbou. Tým sa postaral o pravidelnú zábavu v tomto meste, pričom si každý určite dobre pamätá na legendárne parties Welcome To Trenchtown. Na svoje konto si zapísal viacero prvenstiev. Avšak to najhlavnejšie sa spája s prvým slovenským clash-om One Will Survive, nakoľko sa postaral o jeho vznik a taktiež bol aj organizátorom prvej slovenskej Dancehall Queen.

EVOLÚCIA

Prelom v jeho kariére nastal v roku 2008, keď otvoril dvere novej myšlienke a založil vydavateľstvo Most High Records. Vďaka tomuto kroku vznikol prvý slovenský label, ktorý sa špecializuje prevažne na publikovanie Mix CDs, orientovaných na karibské hudobné žánre ako Reggae, Dancehall a Soca. V diskografii tohto vydavateľstva však nechýbajú ani tituly zamerané na špecifické hudobné žánre ako Moombahton, Basshall či čoraz populárnejší Afrobeats. Pod záštitou Most High Records v jeho začiatkoch zorganizoval súboj sound systémov z Českej a Slovenskej republiky nazvaný Royal Sound Clash, ktorý bol v poradí druhým trenčianskym clash-om. Dodnes je na Slovensku prvým a jediným selektorom hrajúcim karibský hudobný žáner Soca (Soul Of Calypso), ktorý preslávil hlavne mixtape-om s názvom Socaration.

SÚČASTNOSŤ

Dj MeSs neustále pracuje na zlepšovaní samého seba a v súčasnosti sa venuje aktivitám spomínaného Most High Records. Dlhodobo organizuje dobre známy DUTTY VYBZ BASHMENT, a teda sériu udalostí, ktorých názov v sebe nesie tie najlepšie Afro – Karibské parties, aké kedy Trenčín zažil. Pod rovnakým názvom realizuje aj viaceré tanečné workshopy s rôznymi lektormi zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Obľúbené sú aj jeho JUST BLAZE parties, ktoré sú naopak zamerané na Hip Hop a R‘n’B. Ako prvý DJ vo svojej krajine prepadol hudobnému žánru Moombahton, ktorý začal propagovať formou série mixtape-ov s názvom Moombahlize It a Moombah Yard. Moombahton ho nadchol natoľko, že začal organizovať aj udalosti pod názvom RUMBAH MOOMBAH, pričom spolupracoval aj na viacerých medzinárodných projektoch, vďaka ktorým si získal rešpekt a dobré meno na elektronickej scéne. Dj MeSs zásadne nie je fanúšikom stereotypu a ničnerobenia, preto sa aj po viac ako 25-rokoch jeho pôsobenia neustále usiluje prinášať Vám nové trendy čo potvrdzuje aj rozsiahla zbierka oficiálnych titulov jeho diskografie.

THE BEGINNING OF A LONG JOURNEY

This selector began the history of his musical path in the year 1999 under the pseudonym Dj MeSs. First years of his selections are associated with Hip-Hop and R’n’B. In the same year, for the first time in his life, he visited Jamaica. Culture of this island impressed him so much, that since that time until today he is presenting himself as a DJ playing Reggae and Dancehall. The hometown, Trencin knows him as a fix star, the founder of corner stone of the first Trencin sound system Ghetto Youths Sound and the propagator of this culture.

ROOTING

In the year 2004 and 2007 he flew again to Jamaica and gained contacts with the artists from this island. Thanks to these connections, he become to be the first Slovak collector and selector playing *dubplates (*dubplate = track, sung by a singer with a dedication to sound or selector). In 2005 and 2006 he took part in the Czech tournament 45 CLASH, where thanks to his selection and support from the Trencin massive he got to the final round. He is also known as a musical promoter. 14th September 2005 in Trencin he founded the Red, Gold & Green club, uniting people who support a culture associated with the Caribbean music. Thus he was providing regular entertainment in the city, everyone surely remembers the legendary parties Welcome To Trenchtown. Many achievements are on his account. The biggest is the first Slovak sound clash One Will Survive, where he stood up to its formation, he was also the organizer of the first Slovak Dancehall Queen.

EVOLUTION

The breakthrough came in 2008 when the Dj MeSs opened the door to a new idea, he founded the Most High Records. It is essential to know, that the establishment of Most High Records was a start of a label, under which he is publishing titles, mostly MIX CD’s focused on Caribbean music such as Reggae, Dancehall and Soca. However, the discography of this label also includes titles focused on specific music genres such as Moombahton, Basshall and the increasingly popular Afrobeats. Under the auspices of the Most High Records he organized battle of sound systems from Czech and Slovak Republic, called the Royal Sound Clash which was the second clash in Trencin. In Slovakia he is still the first and only selector playing Caribbean style Soca (Soul Of Calypso), which he made famous with mixtapes Socaration.

PRESENT

Dj MeSs is constantly working to improve himself and actually is fully working on expanding the activities of Most High Records. For a long time he organizes an events titled DUTTY VYBZ BASHEMENT. The name carries the best in Afro – Caribbean parties ever Trencin experienced. Under the same name he organizes dance workshops with different lecturers and tutors of big names from the whole wide world. His JUST BLAZE parties, which are focused on Hip Hop and R’n’B, are also very popular. As the first in his country, Dj MeSs fell into the new Moombahton music genre and started promoting it with the Moombahlize It and Moombah Yard mix CD series. He was so excited by Moombahton that he also started organizing events under the name RUMBAH MOOMBAH. He also collaborated on several international projects, thanks to which he gained respect and a good name in the electronic scene. Dj MeSs is fundamentally not a fan of stereotypes and doing nothing, that’s why even after more than 25 years of his activity, he constantly strives to bring you new trends, which is also confirmed by the extensive collection of official titles in his discography.