BiographyZAČIATOK DLHEJ CESTY

Históriu svojej hudobnej dráhy začal tento selektor v roku 1999 pod pseudonymom „Dj MeSs“. Začiatky jeho selekcie sú spojené s Hip-Hop-om a R’n’B. V rovnakom roku po prvýkrát vo svojom živote navštívil Jamajku. Kultúra, rozšírená na tomto ostrove, na neho zapôsobila natoľko, že sa od tej doby až po súčasnosť pred audienciou prezentuje ako DJ hrajúci reggae a dancehall. V rodnom Trenčíne sa stal stálicou, kde položil základný kameň prvého trenčianskeho sound systému „Ghetto Youths Sound“ a stal sa šíriteľom tejto kultúry.

ZAKORENENIE

V roku 2004 a 2007 opäť odletel na Jamajku, čím si získal kontakty medzi umelcami z tohto ostrova. Vďaka týmto konexiám sa z neho stal prvý slovenský zberateľ a selektor hrajúci *dubplates (*dubplate = track, ktorý spevák naspieva s venovaním pre sound alebo selectora). V roku 2005 a 2006 sa zúčastnil českého turnaja „45 CLASH“, kde sa vďaka grade my essay online svojej selekcii a podpore trenčianskeho publika prepracoval až do finále. Medzi ľuďmi je taktiež známy aj ako promotér. 14. septembra roku 2005 v Trenčíne založil klub „Red, Gold & Green“ združujúci ľudí, ktorí radi podporujú kultúru spojenú s karibskou hudbou (Reggae, Dancehall & Soca). Tým sa postaral o pravidelnú zábavu v tomto meste, pričom si každý určite dobre pamätá na legendárne parties “Welcome To Trenchtown”. Na svoje konto si zapísal viacero prvenstiev. Avšak to najhlavnejšie sa spája s prvým slovenským clash-om „One Will Survive“, nakoľko sa postaral o jeho vznik a taktiež bol aj organizátorom prvej slovenskej „Dancehall Queen“.

EVOLÚCIA

Prelom nastal v roku 2008, keď si Dj MeSs uvedomil, že ľudia sú naučení na stereotyp a tak sa rozhodol klub “Red, Gold & Green” zrušiť, čím otvoril dvere novej myšlienke. Založil “Most High Records”. Začal tak novú éru, ktorou odštartoval parties s názvom”Higher Level”. Podstatné je, že založením “Most High Records” vznikol label a štúdio, pod ktorým vydáva tituly, prevažne MIX CD’s orientované na karibskú hudbu (Reggae, Dancehall & Soca). Pod záštitou “Most High Records” zorganizoval súboj sound systémov z Českej a Slovenskej republiky nazvaný “Royal Sound Clash”, ktorý bol v poradí druhým trenčianskym clashom. Dodnes je na Slovensku prvým a jediným selektorom hrajúcim karibský štýl SOCA (Soul Of Calypso), ktorý preslávil mixtape-om “Socaration”.

SÚČASTNOSŤ

Dj MeSs neustále pracuje na zlepšovaní samého seba a v súčasnosti sa naplno venuje rozširovaniu aktivít spomenutého “Most High Records”. Po úspešnej sérii “Higher Level” parties začal organizovať udalosti s názvom “DUTTY VYBZ”. Názov v sebe nesie najlepšie afro-karibské parties, aké kedy “Trenchtown” zažil, ale aj tanečné workshopy s rôznymi lektorkami a lektormi zvučných mien. Ako prvý vo svojej krajine prepadol Dj MeSs novým hudobným žánrom ako sú “Moombahton” a “Future Dancehall”, ktoré začal propagovať formou série MIX CD’s „Moombahlize It“ a “Moombah Yard”. Dj MeSs zásadne nie je fanúšikom stereotypu a ničnerobenia, preto sa môžete tešiť na stále nové a nové eventy, parties, workshopy a iné aktivity, či spolupráce.

THE BEGINNING OF A LONG JOURNEY

This selector began the history of his musical path in the year 1999 under the pseudonym „Dj MeSs“. First years of his selections are associated with Hip-Hop and R’n’B. In the same year, for the first time in his life, he visited Jamaica. Culture of this island impressed him so much, that since that time until today he is presenting himself as a DJ playing reggae and dancehall. The hometown, Trencin knows him as a fix star, the founder of corner stone of the first Trencin sound system „Ghetto Youths Sound“ and the propagator of this culture.

ROOTING

In the year 2004 and 2007 he flew again to Jamaica and gained contacts with the artists from this island. Thanks to these connections, he happened to be the first Slovak collector and selector playing *dubplates (*dubplate = track, sung by a singer with a dedication to sound or selector). In 2005 and 2006 he took part in the Czech tournament “45 CLASH”, where thanks to his selection and support from the Trencin massive he got to the final round. He is also known as a musical promoter. 14th September 2005 in Trencin he founded the “Red, Gold & Green” club, uniting people who support a culture associated with the Caribbean music (Reggae, Dancehall & Soca). Thus he was providing regular entertainment in the city, everyone surely remembers the legendary parties “Welcome To Trenchtown”. Many achievements are on his account. The biggest is the first Slovak sound clash “One Will Survive”, where he stood up to its formation, he was also the organizer of the first Slovak “Dancehall Queen”.

EVOLUTION

The breakthrough came in 2008 when the DJ MeSs realized that people have learned to a stereotype and decided to cancel the “Red, Gold & Green” club. Set aside to open the door to a new idea, he founded the “Most High Records”. He began the new era, which started with parties called “Higher Level”. It is essential to know, that the establishment of “Most High Records” was a start of a label and a recording studio, under which he is publishing titles, mostly MIX CD’s focused on Caribbean music (Reggae, Dancehall & Soca). Under the auspices of the “Most High Records” he organized battle of sound systems from Czech and Slovak Republic, called the “Royal Sound Clash” which was the second clash in Trencin. In Slovakia he is still the first and only selector playing Caribbean style SOCA (Soul Of Calypso), which he made famous with mixtapes “Socaration”.

PRESENT

Dj MeSs is constantly working to improve himself and actually is fully working on expanding the activities of “Most High Records.” After a successful series of “Higher Level” parties he began to organize an event titled “DUTTY VYBZ”. The name carries the best in Afro-Caribbean parties ever “Trenchtown” experienced, but also dance workshops with different lecturers and tutors of big names. As the first in his country, Dj MeSs, fell for the new musical genres “Moombahton” and “Future Dancehall”, and began by promoting a series of mix CD’s “Moombahlize It” and “Moombah Yard”. Dj MeSs fundamentally is not a fan of stereotype and doing nothing, so you can always look forward to new events, parties, workshops, other activities and cooperation.