Ghetto Youths SoundJeden z prvých slovenských sound systémov a vôbec prvý trenčiansky sound, ktorý vznikol ešte v roku 2002 – Ghetto Youths Sound.

DJ MESS

Zakladateľom je Dj MeSs, ktorý sound systém vybudoval a začal organizovať prvé reggae parties vo svojom meste. Ľudia sa prostredníctvom nich tak zoznámili s karibskou a hlavne jamajskou hudobnou kultúrou. Poriadal prvé “Sound Clash-e” a “Dancehall Queen” na území Slovenskej republiky a legendárne parties pod názvom “Welcome To Trenchtown” alebo “Higher Level”. Založil prvý slovenský label Most High Records, ktorý sa špecializuje na mixtape-i zamerané na dancehall, reggae, soca a moombahton, pričom jeho sekundárnou náplňou je organizovanie najlepších karibských parties a tanečných workshopov DUTTY VYBZ. Dj MeSs je taktiež prvý česko – slovenský zberateľ *dubplate-ov (*dubplate = track, ktorý spevák naspieva s venovaním pre sound alebo selectora).

ANDYMAN

Prvotne prizval svojho dlhoročného brata Andy-ho (Andyman a.k.a. Zase), s ktorým dlhší čas tvorili základný kameň dnes už legendárneho reggae – dancehallového soundu, pričom jeho zameranie nie je len hudobné, ale aj umelecké (Zase – talentovaný street art umelec pôsobiaci v Anglickom meste Bristol).

DJ SIMPLE SAMPLE

Po nejakom čase sa k sound systému pripojil tretí člen Dj Simple Sample, ktorý rozšíril káder a začal sa aktívne zapájať do organizácie parties a eventov, pričom sa špecializuje hlavne na reggae, dancehall a rootstep. Dnes je jeho hlavnou náplňou spoluorganizácia prvého reggae festivalu na Slovensku – Uprising Reggae Festival. Taktiež organizuje aj iné eventy, medzi ktoré patrí séria reggae parties pod názvom Reggae Callin’ a sprostredkúva booking interpretov pod hlavičkou agentúry Kulturise.

DJ JAY

Štvrtý, posledný a zároveň najmladší člen Ghetto Youths Sound-u je Dj Jay (známy aj ako Dj Young Jay), ktorý sa osvedčil ako veľmi kvalitný a technicky zručný selektor. Ako každý člen soundu aj Dj Jay pochádza zo slovenského mesta považovaného za hlavného mesto reggae a dancehallu – Trenchtown. Dj Jay reprezentuje svoju crew najmä svojimi mixtapes, ktoré nemajú v našich končinách obdobu.

Ghetto Youths Sound sa radí medzi najaktívnejšie sound systémy v strednej Európe a svojim aktívnym prístupom neustále udáva tempo, s ktorým je v našich končinách len veľmi ťažké držať krok. Nespočetné množstvo mixtape-ov, internacionálnych spoluprác, dubplate-ov, odohraných a zorganizovaných parties a eventov, účasť na najznámejších reggae podujatiach a pozvania na zahraničné udalosti sú dôkazom toho, že práve tento sound je ten, ktorý v každom klube, v každom meste či na každom festivale spôsobí doslova ohnivú atmosféru.

“We Nah Falla Fesion / We A Set Di Trend.”

One of the first Slovak sound systems and the first sound of Trenčín ever, which was established as early as in 2002 – Ghetto Youths Sound.

DJ MESS

DJ MeSs is the founder of the sound system and he started to organise the first reggae parties in his town. At the parties people had an opportunity to get to know the Caribbean and mainly Jamaican musical culture. He held the first „Sound Clash“ and „Dancehall Queen“ parties on the territory of the Slovak Republic and the legendary parties called „Welcome To Trenchtown“ or „Higher Level“. He founded the first Slovak Label Most High Records that is specialised in mixtapes focused on dancehall, reggae, soca and moombahton. Organising the best Caribbean parties and the DUTTY VYBZ dance workshops is his secondary activity. DJ MeSs is also the first Czech and Slovak collector of *dubplates (*dubplate = a track that a singer records and it contains an inscription for a selector).

ANDYMAN

First he had invited his long-time fellow Andy (Andyman a.k.a. Zase), with whom they were a long-time cornerstone of a legendary reggae – dancehall sound. He specialises not only in the field of music, but also in art (Again- a talented street art artist working in the City of Bristol in England).

DJ SIMPLE SAMPLE

After some period of time the third team member, DJ Simple Sample, joined the sound system. He extended the staff and started to actively organise parties and events. He specialises mainly in reggae, dancehall and rootstep. Co-organisation of the Uprising Reggae Festival, the first reggae festival in Slovakia, is his main activity today. He also organises the other events that include a series of reggae parties called the Reggae Callin’ and provides the singer bookings under the Kulturise agency.

DJ JAY

Dj Jay (also known as Dj Young Jay) is the fourth one, the last and the youngest member of the Ghetto Youths Sound, who has proved to be an excellent and technically skilled selector. As other members of the sound, Dj Jay also comes from a Slovak town that is considered a capital of reggae and dancehall – from the Trenchtown. Dj Jay represents his crew especially with his mixtapes that are unprecedented in our country.

The Ghetto Youths Sound belongs among the most active sound systems in the Central Europe. With its active approach it continuously sets the pace that is difficult to compete. Countless number of mixtapes, international cooperations, dubplates, played and organised parties and events, participations in the most famous reggae events as well as invitations for the international events prove that this is exactly the sound which can literally unlash the high-spirited atmosphere in each club, town or festival.

“We Nah Falla Fesion / We A Set Di Trend.”